GDPR

Personuppgiftspolicy och trygg hantering av dina personuppgifter

Stiftelsen Ateneum och dess studenthem: Studiecentrum Ateneum i Stockholm och Altona Utbildningscentrum i Malmö behandlar dina personuppgifter på laglig grund med ändamålet att genomföra aktuellt uppdrag. Det vill säga tillhandahålla inkvartering av kvinnor, teckna inackorderings avtal, skicka meddelande till de boende och övriga situationer som kan uppstå då vi behöver komma i kontakt med dig.
De personuppgifter vi samlar in är sådana som du själv uppger till oss när du registrerar dig som söker studentrum, eller när du anmäler dig till någon aktivitet i Stiftelsens lokaler.
Stiftelsen tar ansvar för att de personuppgifter som behandlas av oss eller våra utsedda medarbetare, endast används för avsedda ändamål samt att de skyddas mot obehörig åtkomst och användning.
Vi har vidtagit ett flertal åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss och vi tycker det är viktigt att du tar del av dem. Vi sparar och behandlar dina personuppgifter när du ingår ett inackorderingsavtal med oss, eller på annat sätt tillåter du att vi lagrar och hanterar personuppgifter om dig.
Personuppgifter som hanteras är namn- och adressuppgifter, telefon personnummer samt e-post och vid behov bankuppgifter.
Uppgifterna används för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig eller fullgöra våra skyldigheter enligt lag. När du flyttar från studenthemmet kan du när som helst be om att vi avregistrerar dig och avstår därmed från all kommunikation med/ från oss.
Vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet och utgångspunkten är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Genom att vända dig till oss kan du när som helst begära ut de uppgifter vi lagrat om dig.

Sekreteraren i varje studenthem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Styrelseledamöterna i Stiftelsen Ateneum är ansvariga för de uppgifter som du lämnade till stiftelsen.
Vi garanterar att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningens (GDPR) regler, innebärande bl.a. att dina personuppgifter rättas, gallras och raderas allt efter vad lagen säger. Här är det av mycket stor vikt att vi som fastighetsägare har rätt information om vem som bor i bostaden och att rummen inte upplåts olovligt. Har du frågor rörande behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till oss.